Regler

Ylonz regler 2024

I. Tävlingslaget består av tre (3) personer. Tävlingsklasserna är; olympiska, alkoholfria och cigarrskrået.

II. Laget erhåller vid starten en lista på sex stycken krogar vilka skall besökas. Besöken sker i valfri ordning.

III. I starten och målet bör laget sammanlagt förtära tre (3) drycker (öl/cider/lonkero).

IV. På respektive krogar bör laget sammanlagt förtära tre (3) flaskor/stop cider, lonkero, mellanöl eller starköl.

V. Ovannämnda drycker bör vara uppdruckna till sista droppen innan laget lämnar krogen. På krogarna måste även de tomma glasen uppvisas åt Ylonz kontrollanterna och vid målet kan kvitton på samtliga drycker granskas.

VI. Laget bör hålla ihop under tävlingens gång.

VII. Som fortskaffningsmedel får ENDAST allmänna fortskaffningsmedel användas, i vilka HRT:s AB-regionbiljett duger som betalning, d.v.s. buss, spårvagn, metro, sveaborgsfärjan samt tåg.

VIII. Övriga fortskaffningsmedel som t.ex. taxi, personbil, elscooter, HRT:s Kutsuplus-tjänst, Uber, polisbil, ambulans, rullskridsko(vänster), helikopter, cykel, Segway™, rullbräda, rullskridsko(höger), linbana, hundsläde, hästkärra, fallskärm, rickshaw, surfbräda, telefax och zeppelinare är INTE godkända. Dessutom anses kapning av fordon som regelbrott.

IX. Om det mot förmodan visar sig att krogen som skall besökas är stängd (eller inträde av andra orsaker är omöjligt) bör laget ersätta detta besök med ett besök på närmaste krog (Kvitto uppvisas i målet).

X. Det är tillåtet att ge missvisande tips och anvisningar åt konkurrerande lag, trots att detta inte kan anses vara speciellt gentlemannamässigt.

XI. Under tävlingens gång bör lagen undvika osportsligt beteende och allmänt visa hänsyn till medtävlare och utomstående.

XII. Segrare i olympiska klassen är det lag som på kortaste tid åstadkommit en av domarkollegiet godkänd prestation. Lagets prestation är godkänd då laget inmundigat sina startdrickor, utfört orienteringen enligt ovan givna direktiv, samt inmundigat sina målgångsdrickor före utsatt tid.

XIII. Som enväldiga domare fungerar Ylonz 2024 juryn, d.v.s. arrangörerna och medlemmarna i laget “Lag Lösa” – Björn, Elias och David.

XIV. Domarnas beslut går att överklaga, men domarna har rätt att nonchalera eventuella protester.

XV. Domarna förbehåller sig rätten att ändra på tävlingsreglerna under tävlingens gång.

XVI. Deltagandet sker på eget ansvar.

XVII. Då ett lag startar anses laget ha godkänt dessa tävlingsregler.

XVIII. Vid eventuella regelbrott samt suspekta prestationer har laget möjlighet att förklara sig för domarkollegiet innan drastiska beslut fattas.

XIX. Ylonz 2025 arrangeras av bästa TF lag i årets tävling. Om bästa TF lag av någon oförklarig orsak inte kan/vill/känner sig mogen att arrangera Ylonz 2025, så arrangeras det av 7:de bästa TF lag. Som TF lag räknas lag där minst 50% av deltagarna är ordinarie medlemmar av Teknologföreningen.

XX. Tidigare arrangörer av YLONZ har immunitet mot XVIII och kan därmed INTE beaktas som bästa TF lag.

XXI. Föregående års arrangörer får en gratis lagplats till nästa års tävling utan att köa.

Speciella regler för Cigarrskrået

XXII. Cigarrskrået följer ovannämnda regler förutom VII. & VIII. Dessutom gäller reglerna XXII. och XXIII. för deltagare i cigarrskrået.

XXIII. Cigarrskråets lag förflyttar sig värdigt från krog till krog, och bör på respektive ställe stilfullt inmundiga tre (3) glas av någon ädel alkoholhaltig dryck. Ju noblare desto mer stilpoäng.

XXIV. Vinnare av cigarrskrået är det lag som enligt domarkollegiet utfört sin tävlingsprestation på det påhittigaste och stiligaste sättet. Det lag som insamlat mest stilpoäng vinner. Lagets prestation är godkänd då laget inmundigat sina startdrycker, utfört orienteringen enligt ovan givna direktiv samt inmundigat sina måldrycker. Även cigarrskrået måste hinna i mål inom utsatt tid.